Čitaj mi

Uprava za trezor

Marko Gvero – direktor

 Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/2020) propisani su sledeći poslovi koje obavlja Uprava za trezor:

1) finansijsko planiranje, koje obuhvata:

– projekcije priliva i odliva budzeta Republike Srbije u toku budzetske godine na kvartalnom, mesečnom i dnevnom nivou;

– definisanje limita plaćanja;

– projektovanje potrebnog iznosa novčanih sredstava na kvartalnom i mesečnom nivou radi finansiranja deficita i otplate dospelih dugova i planiranje održanja adekvatnog nivoa likvidnosti tokom budzetske godine;

2) upravljanje finansijskim sredstvima Republike Srbije, koje obuhvata:

– upravljanje likvidnošću putem upravljanja novčanim sredstvima na konsolidovanom računu trezora Republike Srbije i deviznim sredstvima Republike Srbije;

– izvršenje budzeta i priprema periodičnih izveštaja o izvršavanju budzeta;

– plasiranje slobodnih novčanih sredstava;

– razradu postupaka za naplatu primanja preko bankarskog sistema;

– upravljanje ostalim finansijskim sredstvima (akcijama, obveznicama, potraživanjima itd.) i finansijskim derivatima;

3) kontrola rashoda i izdataka, koja obuhvata odobravanje plaćanja do visine utvrđenih aproprijacija;

4) izveštavanje o izvršenju budzeta;

5) budzetsko računovodstvo i izveštavanje, koje obuhvata:

– računovodstvene poslove za obradu plaćanja i evidentiranje primanja, vođenje dnevnika, glavne knjige i određenih pomoćnih knjiga za sve prihode i primanja i rashode i izdatke po korisnicima budzetskih sredstava i međunarodne donacije i druge vidove pomoći;

– finansijsko izveštavanje;

– pripremu akata kojima se reguliše računovodstvena metodologija, uključujući sistem budzetskih klasifikacija, pravila budzetskog računovodstva i izradu zahteva u pogledu internog i eksternog izveštavanja;

6) uspostavlja, razvija i održava informacioni sistem Uprave za trezor, uključujući sistem za upravljanje javnim finansijama Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, kao i prateće podsisteme, registre, projekte i ostala rešenja informacione tehnologije, koja proizlaze iz nadležnosti Uprave za trezor i drugih poslova poverenih Upravi za trezor i upravlja tim sistemom;

7) poslovi u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora, i to:

– vođenje spiska korisnika javnih sredstava i vođenje evidencije svih korisnika javnih sredstava koji su uključeni i koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, vođenje evidencije pravnih lica korisnika budzetskih sredstava i vođenje drugih evidencija utvrđenih posebnim propisima;

– otvaranje i vođenje evidencija o računima za uplatu javnih prihoda;

– raspoređivanje uplaćenih javnih prihoda na odgovarajuće podračune različitih nivoa vlasti, u skladu sa zakonom;

– otvaranje i vođenje podračuna korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora i korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i ostalih pravnih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru;

– vođenje deviznih računa korisnika sredstava budzeta Republike Srbije, korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

– vođenje drugih računa, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

– izveštavanje dnevno, nedeljno i mesečno na osnovu podataka iz evidencija Uprave za trezor;

– prijem, kontrola i obrada naloga za plaćanja korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

– kontrola izvršenja aproprijacija primenom sistema izvršenja budzeta Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti;

– izdavanje naloga za plaćanja na teret podračuna korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu zakona i dobijenih ovlašćenja, ispravke grešaka i naplata usluga;

– izvršenje prinudne naplate sa računa korisnika budzetskih sredstava;

– obavljanje gotovinskih isplata korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

– prijem gotovinskih uplata fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava;

– povraćaj više ili pogrešno naplaćenih budzetskih prihoda;

– unutrašnja kontrola obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora;

– vođenje fiskalne statistike za javna finansijska sredstva, na osnovu podataka koje dostavljaju korisnici javnih sredstava, u skladu sa propisom koji donosi ministar;

– praćenje likvidnosti korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora i davanje podataka o tome, saglasno važećim propisima;

8) prima obaveštenje od lokalnog organa uprave nadležnog za finansije o izvršenom investiranju sredstava na domaćem finansijskom tržištu novca;

9) prima obaveštenja od korisnika budzetskih sredstava o nameri preuzimanja obaveza, o preuzimanju obaveza i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja;

10) prikuplja podatke o preuzetim novčanim obavezama od subjekata javnog sektora u komercijalnim transakcijama, u smislu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koje oni dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i na osnovu tih podataka, Ministarstvu − Odeljenju za budzetsku inspekciju, radi vršenja nadzora, dostavlja izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora i obezbeđuje preuzimanje podataka o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor;

11) vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika sredstava budzeta Republike Srbije, koji obuhvata:

– obračun zarada, odnosno plata, uvećanja zarada, odnosno dodataka na platu, naknada, kao i drugih primanja;

– održavanje i čuvanje baze podataka o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima, koji se odnose na njihova primanja;

12) obavlja druge poslove iz nadležnosti Ministarstva, koje odredi ministar.

 

Posetite sajt Uprave za trezor 

Slične teme

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za javni dug