Čitaj mi

Uprava za javni dug

Ana Tripović – direktor 

Uprava za javni dug je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija Republike Srbije, koja u sistemu javnih finansija ima ulogu obezbeđivanja likvidnosti države i podrške vladinim organima, javnim preduzećima i drugim državnim institucijama u finansiranju projekata od javnog značaja.

Uprava za javni dug je nosilac politike javnog duga, kao jedne od osnovnih grana makroekonomske politike, i ima stabilizacionu i razvojnu funkciju.

Rad Uprave za javni dug je pravno regulisan Zakonom o budzetskom sistemu, Zakonom o javnom dugu, Zakonom o budzetu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Uprava za javni dug obavlja poslove, koji se odnose na: zaduživanje na finansijskom tržištu u cilju finansiranja budzetskog deficita Republike i projekata od javnog značaja, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti i zaključivanje kredita, izdavanje garancija u korist javnih preduzeća, vladinih agencija i jedinica lokalne samouprave, upravljanje prilivima po osnovu javnog duga, izvršenje obaveza po osnovu javnog duga, evidentiranje i izveštavanje, pripremanje strategije upravljanja javnim dugom, kao i druge obaveze u skladu sa zakonom.

Trgovanje državnim hartijama od vrednosti

Posetite prezentaciju Uprave za javni dug:

Kalendar aukcija 

Javni poziv za aukcije 

Rezultati i statistika 

Sekundarno trgovanje 

Slične teme

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za trezor