Јавна набавка услуга - Услуге надзора над извођењем радова на реконструкцији и доградњи зграде државних органа, на адреси Београд, Балканска бр. 53, катастарска парцела број 22635 КО Савски венац, ЈН 4/2022

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора - Партија 1 и 2

Сличне теме

Одржавање информационог система ПИМИС ЈН 42/2022

Набавка услуга успостављања основне мреже геодетских тачака, израде топографских подлога и израде Пројекта геодетског обележавања ЈН 41/2022

Подршка за пуштање у продукцију и рад електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 40/2022