Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама 31. јануар 2019. године

Сличне теме

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија (пречишћен текст Правилника Број: 110-00-459/2022-08 од 15.122022. године после доношења измена и допуна Правилника Број: 110-00-269/2023-08 од 30.62023. године)

Извештај о спровођењу Плана интегритета Министарства финансија за период 2016-2019. год.

План интегритета Министарства финансија за период 2021-2024. год.