Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама 31. јануар 2019. године

Сличне теме

Средњорочни план Министарства финансија за период 2021. до 2023. године

Директива о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама 08 бр. 110-00-430/2020 од 10. новембра 2020. године