Документи

Прописи из интерне финансијске контроле у јавном сектору

pdf

Смeрницe зa упрaвљaњe ризицимa

pdf

Модел Стратегије управљања ризицима

pdf

Закон о буџетском систему (члан 2, члан 80...чалн 83)

docx

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

pdf

Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору

pdf

Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

pdf

Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

Консолидовани годишњи извештаји

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2017. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2016. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2015. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2014. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2013. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2012. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2011. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2010. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

pdf

Консолидовани годишњи извештај за 2009. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије

pdf

Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2017. годину

pdf

Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2016. годину