Категорија:
Контрола јавних средстава - Буџетска инспекција
Објављено:
02. октобра 2019.

Контролна листа Буџетске инспекције Министарства финансија

Функција буџетске инспекције јесте инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему, а прописана је одредбама члана 86. истог закона.

Обавеза израде Контролне листе прописана одредбама члана 14. ст. 1. и 4. Закона о инспекцијском надзору.

pdf

Контролна листа Буџетске инспекције Министарства финансија

pdf

Буџетски систем

pdf

Централни регистар обавезног социјалног осигурања

pdf

Финансијска дисциплина - ЦРФ

pdf

Финансијска дисциплина - РИНО

pdf

Финансирање безбедности саобраћаја

pdf

Јавне набавке

pdf

Јавно-приватно партнерство и концесије

pdf

Максимална зарада у јавном сектору

pdf

Основи система образовања и васпитања

pdf

Планирање и извршавање буџета за 2015. годину

pdf

Планирање и извршавање буџета за 2016. годину

pdf

Планирање и извршавање буџета за 2017. годину

pdf

Планирање и извршавање буџета за 2018. годину

pdf

Планирање и извршавање буџета за 2019. годину

pdf

Плате, накнаде и друга примања у државним органима, јединицама локалне самоуправе, јавним службама и организацијама обавезног социјалног осигурања

pdf

Плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника

pdf

Привремено умањивање плата, односно зарада и других примања

pdf

Рационализација броја запослених у јавном сектору и забрана запошљавања

pdf

Спорт

pdf

Ученички и студентски стандард

pdf

Високо образовање

pdf

Закуп ствари у јавној својини