Читај ми

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2017. годину

Чланом 91. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – други закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15) прописана је обавеза састављања годишњег извештаја о раду буџетске инспекције.

Према одредбама члана 84. Закона о буџетском систему, Министарству финансија, Сектору за контролу јавних средстава, Одељењу за буџетску инспекцију (у даљем тексту: Буџетска инспекција) поверено је да обавља послове инспекцијске контроле над директним и индиректним корисницима буџетских средстава, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и осталим субјектима наведеним у тач. 3), 4) и 5) истог члана тог закона.

У складу са тим, а имајући у виду одредбе члана 86. Закона о буџетском систему којима је прописана функција буџетске инспекције, инспекцијска контрола се односила на примену закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката.

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2017. годину

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2022. годину

Инструкција о поступању буџетске инспекције у вршењу избора корисника јавних средстава код којих се врши инспекцијски надзор над извршењем уговора о јавним набавкама

Програм рада Буџетске инспекције за 2023. годину