Читај ми

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2015. годину

Буџетској инспекцији при Министарству финансија је, чланом 84. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15-други закон и 103/15), поверено да обавља послове инспекције над директним и индиректним корисницима буџетских средстава, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и осталим субјектима који су наведени у тачкама 3, 4 и 5. истог члана овог Закона.

Функција буџетске инспекције је, како је прописано чланом 86. Закона о буџетском систему, контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката.

У извештајном периоду, Буџетска инспекција је вршила контролу на основу Програма и плана рада инспекције за 2015. годину, утврђеног од стране министра финансија, као и на основу посебних захтева министра, да се изврши контрола код одређених субјеката који нису обухваћени Програмом и планом, а како је то прописано чланом 90. Став 2. Закона о буџетском систему и чланом 4. Став 2. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2015. годину

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2021. годину

Решење о стручно-методолошким упутствима буџетске инспекције Министарства финансија

Решење о стручно-методолошким упутствима буџетске инспекције Министарства финансија

Решење о Посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2022. годину

Решење о Посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2022. годину