Таксе

Да ли се плаћа републичка административна такса за пријаву за регистрацију (обрасци ПР-1, ПР-2 и ПР-3), пријаву за промену података (обрасци ППР-1 и ППР-2), пријаву за измену података у ПДВ регистру (образац ИЕПДВ), захтев за брисање из ПДВ ре-гистра (образац ЗБПДВ) и захтев за отпис камате (образац ЗОК)?
Када се плаћање врши у електронској форми, да ли се извод са пословног рачуна, који је правном лицу издала пословна банка, може сматрати доказом да је републичка административна такса са тог рачуна плаћена, без потребе да се такав извод додатно оверава?
Да ли се код овере потписа такса плаћа за све примерке на којима је извршена овера тј. да ли се број оверених потписа множи бројем примерака?
Да ли је окривљени у прекршајном поступку обвезник таксе према одредбама Закона о републичким административним так¬сама и да ли је у обавези да плати износ таксе по Тарифном броју 7. Одељка А Тарифе када изјави жалбу на решење о прекршају донетом у првостепеном поступку, који се води по одредбама Закона о прекршајима?
Наплата републичких административних такси након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 5/09) за списе и радње органа у Републици Србији када обвезник захтев подноси код дипломатско-конзуларног представништва (ДКП) у иностранству
Да ли се плаћа републичка административна такса када странка, након разгледања списа управног предмета, захтева издавање њихових преписа, односно фотокопија?
Питања која су дипломатско-конзуларна представништва (ДКП) Републике Србије поставила у вези примене Закона о републичким административним таксама
Да ли је месна заједница ослобођена плаћања републичких административних такси?
Плаћање републичких административних такси за списе и радње органа у Републици Србији када обвезник код дипломатско-конзуларног представништва (ДКП) у иностранству поднесе захтев надлежном органу у Републици
Шта се сматра одговарајућим доказом да је такса плаћена у новцу?
По ком тарифном броју се плаћа републичка административна такса при вршењу легализације јавних исправа у смислу Закона о легализацији јавних исправа у међународном промету, као и колика се такса наплаћује за захтев којим се тражи овера потписа и службеног печата на изворној исправи и на њеном преводу?
Да ли се ослобођење од плаћања републичких административних такси из члана 19. став 1. тачка 4) Закона о републичким административним таксама односи и на прилоге у поступку за упис у матичне књиге
Да ли се плаћа републичка административна такса код издавања уверења о измиреним јавним приходима?

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем