Читај ми

Србија против трговине људима

ПРИЈАВИТЕ СУМЊУ НА ТРГОВИНУ ЉУДИМА

ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА +381 63 610 590 (позивни број за Србију +381) ИЛИ

НА МЕЈЛ АДРЕСУ sluzbazak@centartzztlj.rs

Влада Републике Србије активно спроводи активности и мере у оквиру Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022.

Влада Републике Срије је дана 4. августа 2017. године усвојила Стратегију превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године са пратећим Акционим планом. Стратегија има за циљ да обезбеди свеобухватан и континуиран одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, на тај начин што ће се унапредити систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом.

Одлуком Владе од 12. октобра 2017. основан је Савет за борбу против трговине људима и именовани су председник Савета – др Небојша Стефановић, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова, и чланови: др Душан Вујовић, министар финансија, Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Лончар, министар здравља и Нела Кубуровић, министар правде. Основна улога овог савета је да дефинише националну политику борбе против трговине људима, да предлаже мере, прописује и усваја стратешке и свеопште циљеве у борби против трговине људима. Влада је именовала и Националног координатора за борбу против трговине људима, чија је улога да омогући координацију и реализацију свих активности у вези борбе против трговине људима, кроз локалну, регионалну и међународну сарадњу свих релевантних субјеката, владиних, невладиних и међународних организација – Митар Ђурашковић, главни полицијски саветник у Министарству унутрашњих послова.

Председник Савета за борбу против трговине људима и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић донео је дана 17. октобра 2017. године Решење о образовању Посебне радне групе за спровођење и праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године. Један од задатака Радне групе је да прати и оцењује испуњеност циљева Стратегије, процењује ефективност, ефикасност и релевантност спроведених активности, детаљније анализира проблеме и препреке које су настале у процесу спровођења Стратегије и препознају остварена побољшања у раду, како би се створили услови за предлагање нужних измена и допуна.

Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима на националном нивоу, образована у оквиру седишта Дирекције полиције, прати, координира, надзире и усмерава активности и примену мера које за циљ имају борбу против трговине људима, као и спровођење Стратегије. Канцеларија спроводи одлуке Савета за борбу против трговине људима на оперативом нивоу.

Центар за заштиту жртава трговине људима, као установа социјалне заштите, од 2012. године обавља послове процене стања, потреба, снага и ризика жртава трговине људима, врши послове идентификације и обезбеђује адекватну помоћ и подршку жртвама трговине људима у циљу њиховог опоравка и реинтеграције.

Активности и резултати који су до сада остварeни у погледу спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017– 2022. представљени су на Првој седници Савета за борбу против трговине људима одржаној дана 7. децембра 2017. године.

Поред активног учешћa у раду Савета, Министарство финансија путем редовних активности управа у свом саставу посредно доприноси спровођењу Стратегије.

Управа царина у складу са активностима предвиђеним Стратегијом интегрисаног управљања границом Републике Србије 2017-2020, свакодневно користећи савремену опрему, у сарадњи са полицијом, учествује у спречавању незаконитих миграција и кријумчарењу људи, а тиме и евентуалном откривању жртава трговине међу рањивим категоријама миграната и избеглица.

Управа за спречавање прања новца свакодневно учествује у активностима откривања и гоњења за кривична дела финансијског криминала, а тиме и евентуалног откривања кривичих дела повезаних са трговином људима.

Контакти:

– Центар за заштиту жртава трговине људима, за пријаву сумње на трговину људима: телефон: 063 610 590 (позивни број за Србију +381) или мејл адреса sluzbazak@centarzztlj.rs . Више информација о Центру можете наћи на сајту http://www.centarzztlj.rs/index.php 

– Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима: телефони: 011 3200 604, 011 3200 603, 011 3200 685 (позивни број за Србију +381) или мејл адреса natco@mup.gov.rs

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project