Čitaj mi

Srbija protiv trgovine ljudima

PRIJAVITE SUMNjU NA TRGOVINU LjUDIMA

PUTEM TELEFONA +381 63 610 590 (pozivni broj za Srbiju +381) ILI

NA MEJL ADRESU sluzbazak@centartzztlj.rs

Vlada Republike Srbije aktivno sprovodi aktivnosti i mere u okviru Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022.

Vlada Republike Srije je dana 4. avgusta 2017. godine usvojila Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine sa pratećim Akcionim planom. Strategija ima za cilj da obezbedi sveobuhvatan i kontinuiran odgovor društva na trgovinu ljudima, u skladu sa dinamikom novih izazova, rizika i pretnji, na taj način što će se unaprediti sistem prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom.

Odlukom Vlade od 12. oktobra 2017. osnovan je Savet za borbu protiv trgovine ljudima i imenovani su predsednik Saveta – dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, i članovi: dr Dušan Vujović, ministar finansija, Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Lončar, ministar zdravlja i Nela Kuburović, ministar pravde. Osnovna uloga ovog saveta je da definiše nacionalnu politiku borbe protiv trgovine ljudima, da predlaže mere, propisuje i usvaja strateške i sveopšte ciljeve u borbi protiv trgovine ljudima. Vlada je imenovala i Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, čija je uloga da omogući koordinaciju i realizaciju svih aktivnosti u vezi borbe protiv trgovine ljudima, kroz lokalnu, regionalnu i međunarodnu saradnju svih relevantnih subjekata, vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija – Mitar Đurašković, glavni policijski savetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Predsednik Saveta za borbu protiv trgovine ljudima i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović doneo je dana 17. oktobra 2017. godine Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za sprovođenje i praćenje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine. Jedan od zadataka Radne grupe je da prati i ocenjuje ispunjenost ciljeva Strategije, procenjuje efektivnost, efikasnost i relevantnost sprovedenih aktivnosti, detaljnije analizira probleme i prepreke koje su nastale u procesu sprovođenja Strategije i prepoznaju ostvarena poboljšanja u radu, kako bi se stvorili uslovi za predlaganje nužnih izmena i dopuna.

Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima na nacionalnom nivou, obrazovana u okviru sedišta Direkcije policije, prati, koordinira, nadzire i usmerava aktivnosti i primenu mera koje za cilj imaju borbu protiv trgovine ljudima, kao i sprovođenje Strategije. Kancelarija sprovodi odluke Saveta za borbu protiv trgovine ljudima na operativom nivou.

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, kao ustanova socijalne zaštite, od 2012. godine obavlja poslove procene stanja, potreba, snaga i rizika žrtava trgovine ljudima, vrši poslove identifikacije i obezbeđuje adekvatnu pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima u cilju njihovog oporavka i reintegracije.

Aktivnosti i rezultati koji su do sada ostvareni u pogledu sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017– 2022. predstavljeni su na Prvoj sednici Saveta za borbu protiv trgovine ljudima održanoj dana 7. decembra 2017. godine.

Pored aktivnog učešća u radu Saveta, Ministarstvo finansija putem redovnih aktivnosti uprava u svom sastavu posredno doprinosi sprovođenju Strategije.

Uprava carina u skladu sa aktivnostima predviđenim Strategijom integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije 2017-2020, svakodnevno koristeći savremenu opremu, u saradnji sa policijom, učestvuje u sprečavanju nezakonitih migracija i krijumčarenju ljudi, a time i eventualnom otkrivanju žrtava trgovine među ranjivim kategorijama migranata i izbeglica.

Uprava za sprečavanje pranja novca svakodnevno učestvuje u aktivnostima otkrivanja i gonjenja za krivična dela finansijskog kriminala, a time i eventualnog otkrivanja krivičih dela povezanih sa trgovinom ljudima.

Kontakti:

– Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, za prijavu sumnje na trgovinu ljudima: telefon: 063 610 590 (pozivni broj za Srbiju +381) ili mejl adresa sluzbazak@centarzztlj.rs . Više informacija o Centru možete naći na sajtu http://www.centarzztlj.rs/index.php 

– Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima: telefoni: 011 3200 604, 011 3200 603, 011 3200 685 (pozivni broj za Srbiju +381) ili mejl adresa natco@mup.gov.rs

Slične teme

Informacija o podnošenju poreske prijave PP OPO-K

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project