Читај ми

Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) број: 401-00-3683/2018-16 од 16. октобра 2018. године

На основу члана 3. ст. 1. и 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18),

Министар финансија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

1. Утврђује се превод Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), који је одобрен и издат од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Board – IASB) у јулу 2009. године, са изменама и допунама из маја 2015. године, а који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)
Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (2015. година)
Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (2015. година) - означене измене

Сличне теме

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-4351/2020-16 од 10. септембра 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 123/2020 и 125/2020)

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-4980/2019-16 од 21. новембра 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 92/2019)

Mеђународни стандарди ревизије