Рачуноводство и ревизија

Да ли продајна цена робе може бити нижа од утврђене набавне вредности робе из увоза, у случају када је царинска вредност робе већа од фактурне вредности?
Да ли постоји обавеза састављања „ванредних“ финансијских извештаја на дан доношења одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитака, односно на дан доношења одлуке о повећању капитала и издавању обичних акција?
Вредновање удела и признавање прихода по основу одлуке о повећању основног капитала из расподеле добити
Рачуноводствени третман накнадних улагања у основна средства – улагања у водоводну и канализациону мрежу
Да ли су обвезници ревизије годишњих финансијских извештаја затворена акционарска друштва?
Признавање ревалоризационих резерви и одложених пореских обавеза у случају статусне промене спајања уз припајање
Обавеза састављања годишњих, односно финансијских извештаја по основу статусне промене спајања уз припајање матичног и зависног правног лица у случају када је датум обрачуна спајања 31. децембар, обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја од стране матичног правног лица које врши припајање на тај дан и начин евидентирања пословних промена насталих између дана биланса и дана уписа у регистар привредних субјеката

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем