Читај ми

Подношење захтева за повраћај ПДВ страном купцу – путнику

Путнику или другом подносиоцу захтева плаћени ПДВ се враћа ако у року од 12 месеци од дана отпремања добара у иностранство достави продавцу од којег су купљена добра или оператору документацију на којој је царински орган потврдио да су испуњени услови за повраћај ПДВ.

Достављањем документације сматра се да је поднет захтев путника за повраћај ПДВ.

Захтев путника за повраћај ПДВ може да се поднесе лично, поштом или преко другог лица. Ако се захтев путника за повраћај ПДВ подноси поштом, путник мора да наведе рачун на који ће му се извршити повраћај ПДВ.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет продавцу, продавац враћа путнику укупан износ ПДВ који је плаћен као део накнаде за купљена добра у Републици Србији (у даљем тексту: укупан износ ПДВ), умањен или без умањења за накнаду (провизију) продавца.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет оператору, оператор има право да по том основу од путника наплати накнаду (провизију), тако да путнику враћа укупан износ ПДВ умањен за износ накнаде (провизију) оператора.

Повраћај ПДВ путнику врши се у динарима, готовинском исплатом или уплатом на рачун који је наведен у захтеву путника за повраћај ПДВ поднетог поштом. 

Исплата у готовини врши се одмах, а исплата на рачун у року од 15 дана од дана пријема захтева путника за повраћај ПДВ.

Путник, односно друго лице преко којег је путник поднео продавцу или оператору захтев путника за повраћај ПДВ, на оригиналу захтева путника за повраћај ПДВ потписом потврђује да му је враћен ПДВ у готовини, а ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику одговарајућом потврдом у информационом систему.

Примери:

Пример1: Ако је путник купио одређену робу дана 17. маја 2021. године, имаће право на повраћај ПДВ-а уколико:

1) робу отпреми у иностранство најкасније 31. августа 2021. године,

2) је вредност робе једнака или већа од 6.000 динара, укључујући и ПДВ

3) поседује доказе да је робу отпремио у иностранство (доказима се сматрају: захтев путника за повраћај ПДВ-а у папирном или електронском облику, као и рачун)

Уколико путник отпреми робу у иностранство нпр. дана 15. августа 2021. године, право на повраћај ће остварити уколико поднесе документацију за повраћај најкасније до 14. августа 2022. године. Документацију у папирном облику подноси продавцу (директно, путем поште или преко другог лица), а у електронском облику подноси оператеру.

Пример 2: Ако је путник куповао више пута одређену робу од истог продавца и уколико је први рачун добио дана 17. маја 2021. године, а последњи дана 25. августа, имаће право на повраћај ПДВ-а уколико:

1) целокупну робу купљену од истог продавца отпреми у иностранство најкасније 31. августа 2021. године,

2) је укупна вредност робе купљене код истог продавца једнака или већа од 6.000 динара, укључујући и ПДВ

3) поседује доказе да је сву робу купљену у периоду од 17. маја до 25. августа 2021. године отпремио у иностранство (доказима се сматрају: захтев путника за повраћај ПДВ-а у папирном или електронском облику, као и рачун)

Уколико путник отпреми целокупну робу у иностранство нпр. дана 15. августа 2021. године, право на повраћај ће остварити уколико поднесе документацију за повраћај најкасније до 14. августа 2022. године. Документацију у папирном облику подноси продавцу (директно, путем поште или преко другог лица), а у електронском облику подноси оператеру.

Образац можете преузети у прилогу:

Правилник о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 37/2021 и 64/2021) – чланови 83-86
Захтев путника за повраћај ПДВ – Образац ЗПППДВ

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project