Čitaj mi

Podnošenje zahteva za povraćaj PDV stranom kupcu – putniku

Putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV se vraća ako u roku od 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo dostavi prodavcu od kojeg su kupljena dobra ili operatoru dokumentaciju na kojoj je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV.

Dostavljanjem dokumentacije smatra se da je podnet zahtev putnika za povraćaj PDV.

Zahtev putnika za povraćaj PDV može da se podnese lično, poštom ili preko drugog lica. Ako se zahtev putnika za povraćaj PDV podnosi poštom, putnik mora da navede račun na koji će mu se izvršiti povraćaj PDV.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet prodavcu, prodavac vraća putniku ukupan iznos PDV koji je plaćen kao deo naknade za kupljena dobra u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ukupan iznos PDV), umanjen ili bez umanjenja za naknadu (proviziju) prodavca.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet operatoru, operator ima pravo da po tom osnovu od putnika naplati naknadu (proviziju), tako da putniku vraća ukupan iznos PDV umanjen za iznos naknade (proviziju) operatora.

Povraćaj PDV putniku vrši se u dinarima, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun koji je naveden u zahtevu putnika za povraćaj PDV podnetog poštom. 

Isplata u gotovini vrši se odmah, a isplata na račun u roku od 15 dana od dana prijema zahteva putnika za povraćaj PDV.

Putnik, odnosno drugo lice preko kojeg je putnik podneo prodavcu ili operatoru zahtev putnika za povraćaj PDV, na originalu zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom potvrđuje da mu je vraćen PDV u gotovini, a ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku odgovarajućom potvrdom u informacionom sistemu.

Primeri:

Primer1: Ako je putnik kupio određenu robu dana 17. maja 2021. godine, imaće pravo na povraćaj PDV-a ukoliko:

1) robu otpremi u inostranstvo najkasnije 31. avgusta 2021. godine,

2) je vrednost robe jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući i PDV

3) poseduje dokaze da je robu otpremio u inostranstvo (dokazima se smatraju: zahtev putnika za povraćaj PDV-a u papirnom ili elektronskom obliku, kao i račun)

Ukoliko putnik otpremi robu u inostranstvo npr. dana 15. avgusta 2021. godine, pravo na povraćaj će ostvariti ukoliko podnese dokumentaciju za povraćaj najkasnije do 14. avgusta 2022. godine. Dokumentaciju u papirnom obliku podnosi prodavcu (direktno, putem pošte ili preko drugog lica), a u elektronskom obliku podnosi operateru.

Primer 2: Ako je putnik kupovao više puta određenu robu od istog prodavca i ukoliko je prvi račun dobio dana 17. maja 2021. godine, a poslednji dana 25. avgusta, imaće pravo na povraćaj PDV-a ukoliko:

1) celokupnu robu kupljenu od istog prodavca otpremi u inostranstvo najkasnije 31. avgusta 2021. godine,

2) je ukupna vrednost robe kupljene kod istog prodavca jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući i PDV

3) poseduje dokaze da je svu robu kupljenu u periodu od 17. maja do 25. avgusta 2021. godine otpremio u inostranstvo (dokazima se smatraju: zahtev putnika za povraćaj PDV-a u papirnom ili elektronskom obliku, kao i račun)

Ukoliko putnik otpremi celokupnu robu u inostranstvo npr. dana 15. avgusta 2021. godine, pravo na povraćaj će ostvariti ukoliko podnese dokumentaciju za povraćaj najkasnije do 14. avgusta 2022. godine. Dokumentaciju u papirnom obliku podnosi prodavcu (direktno, putem pošte ili preko drugog lica), a u elektronskom obliku podnosi operateru.

Obrazac možete preuzeti u prilogu:

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/2021 i 64/2021) – članovi 83-86
Zahtev putnika za povraćaj PDV – Obrazac ZPPPDV

Slične teme

Informacija o podnošenju poreske prijave PP OPO-K

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project