Читај ми

Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење

У вези са применом члана 300. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/15 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење и 54/19) и очекиваних ефеката примене наведеног Закона, као и достављања исправних обавештења извршних поверилаца, у наставку се налази Oбразац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење, које извршни поверилац доставља Управи за трезор.

Оригинал попуњен и потписан Образац 1. Обавештења треба проследити на адресу: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11 000 Београд, или скениран, попуњен и потписан Образац 1. Обавештења може се доставити и на електронску адресу: obavestenja@trezor.gov.rs

Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project