Читај ми

Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ за промет добара и услуга који обвезник ПДВ врши од 1. октобра 2012. године, као и у вези са обрачунавањем и исплатом ПДВ надокнаде за промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредник врши обвезнику ПДВ од 1. октобра 2012. године

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

Министар финансија и привреде доноси

ОБЈАШЊЕЊЕ

у вези са применом пореске стопе ПДВ за промет добара и услуга који обвезник ПДВ врши од 1. октобра 2012. године, као и у вези са обрачунавањем и исплатом ПДВ надокнаде за промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредник врши обвезнику ПДВ од 1. октобра 2012. године

I. Ако је обвезник ПДВ примио аванс за промет добара, односно услуга закључно са 30. септембром 2012. године и по том основу обрачунао ПДВ по општој стопи ПДВ од 18% (с обзиром да се у моменту пријема аванса промет за који је аванс примио опорезује по општој стопи ПДВ од 18%), а промет добара, односно услуга (за који је примио аванс) врши од 1. октобра 2012. године, дужан је да за предметни промет добара, односно услуга обрачуна ПДВ по општој стопи ПДВ од 20% на укупан износ накнаде за тај промет (без ПДВ). У коначном рачуну који обвезник ПДВ издаје за извршени промет добара, односно услуга укупан износ накнаде (без ПДВ) умањује за износ авансних уплата (без ПДВ), а износ ПДВ који је обрачунат на укупан износ накнаде по општој стопи ПДВ од 20% умањује за износ ПДВ који је обрачунат по основу авансних уплата по општој стопи ПДВ од 18%.

Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ за промет добара и услуга који обвезник ПДВ врши од 1. октобра 2012. године, као и у вези са обрачунавањем и исплатом ПДВ надокнаде за промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредник врши обвезнику ПДВ од 1. октобра 2012. године

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем