Фискалне касе

Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе приликом продаје аутобуских и других возних карата у оквиру делатности 60211 (Превоз путника у друмском саобраћају), као и приликом продаје возних карата (годишње карте за одређене категорије лица и ђаке, сезонске возне карте и др.) у оквиру делатности 63300 (Делатност путничких агенција и туроператора)
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када привредни субјекат обавља промет софтверских програма физичким лицима путем интернета, у оквиру делатности 52610 (Трговина на мало у продавницама које поштом достављају наручену робу), а након евидентиране уплате путем е-маил-а се доставља приступна шифра кориснику програма
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект врши промет добара на мало путем каталошке продаје, у оквиру делатности 52630 (Остала трговина на мало изван продавница), при чему се добра продају на рате, а испорука робе се врши на дан исплате целокупне вредности добра
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе за пружене здравствене услуге у приватним клиникама
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у здравственим установама
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе приликом вршења услуга медицинске лабораторије (лабораторије за клиничку биохемију, микробиологију и патохистологију) физичким лицима у случају када Дом здравља или приватна гинеколошка клиника немају сопствену лабораторију већ узете узорке за анализу шаљу приватним лабораторијама, са којима имају закључене уговоре о пружању поменутих услуга
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе приликом вршења услуга медицинске лабораторије (лабораторије за клиничку биохемију, микробиологију и патохистологију) за физичка, као и за правна лица по основу уговора са приватним поликлиникама и домовима здравља, у оквиру делатности 85142 (Остали видови здравствене заштите)
а) Обавеза здравствене установе да евидентира промет преко фискалне касе у случају пружања здравствених услуга: 1) по основу међународних уговора са Републиком Српском и Републиком Црном Гором, које наплаћује од фондова тих држава; 2) физичким лицима, војним осигураницима Републике Србије, који са упутом својих војних команди долазе на дијагностику и/или лечење, а плаћање врши Финансијска служба осигурања војних осигураника Београд; 3) превентивних прегледа за рано откривање рака физичким лицима, а на основу закључених уговора са привредним субјектима о пружању тих здравствених услуга њиховим запосленима, при чему накнаду за пружене услуге сноси правно лице
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када за пружену здравствену услугу физичком лицу – пацијенту цену услуге плаћа правно лице коме се фактурише девизно
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када Клинички центар Србије, по основу Уговора о пословној сарадњи са Републиком Српском, Црном Гором и БиХ Брчко Дистрикт, пружа здравствене услуге пацијентима наведених држава, при чему пацијент за неке здравствене услуге лично учествује (партиципира) уплатом на благајни Клиничког центра Србије 10% до 20% од цене услуге, а за преостали износ се издаје ино фактура фондовима поменутих држава
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када пољопривредни произвођач који је уписан у Регистар пољо-привредних газдинстава врши продају робе сопствене производње у објекту – радњи, ван пијачног простора
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе приликом вршења протетичких услуга (израда зубних протеза, надоградња зуба и др.) искључиво по налогу стоматолога и по радном моделу, односно за стоматолошке ординације, у оквиру делатности 85142 (Остали видови здравствене заштите)
Моменат настанка обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, односно да ли се извршеном услугом сматра датум упућивања путника на пут у случају када лице које обавља делатност 66300 (Делатност путничких агенција и туроператора) у оквиру поменуте делатности пружа туристичке услуге (организо-вање туристичких аранжмана)?
а) Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект из свог малопродајног објекта узима добра (нпр. средства за хигијену и друго текуће одржавање пословних просторија) у пословне сврхе, односно у циљу обављања делатности; б) Порески третман узимања добара која су део пословне имовине обвезника ПДВ у пословне сврхе, односно у циљу обављања делатности
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе приликом продаје гума (пнеуматика) у оквиру делатности 52610 (Трговина на мало у продавницама које поштом достављају наручену робу, за робу испоручену поштом), при чему се продаја врши путем интер-нета, а испорука преко курирских фирми, као што су „Overnight Express“ д.о.о., „ДХЛ“ и др., чија је делатност 64120 (Прикупљање, превоз и испорука поштанских пошиљки, осим делатности пошта)

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину