Таксе

pdf

Да ли се плаћа републичка административна такса за пријаву за регистрацију (обрасци ПР-1, ПР-2 и ПР-3), пријаву за промену података (обрасци ППР-1 и ППР-2), пријаву за измену података у ПДВ регистру (образац ИЕПДВ), захтев за брисање из ПДВ ре-гистра (образац ЗБПДВ) и захтев за отпис камате (образац ЗОК)?

pdf

Када се плаћање врши у електронској форми, да ли се извод са пословног рачуна, који је правном лицу издала пословна банка, може сматрати доказом да је републичка административна такса са тог рачуна плаћена, без потребе да се такав извод додатно оверава?

pdf

Да ли се код овере потписа такса плаћа за све примерке на којима је извршена овера тј. да ли се број оверених потписа множи бројем примерака?

pdf

Да ли је окривљени у прекршајном поступку обвезник таксе према одредбама Закона о републичким административним так¬сама и да ли је у обавези да плати износ таксе по Тарифном броју 7. Одељка А Тарифе када изјави жалбу на решење о прекршају донетом у првостепеном поступку, који се води по одредбама Закона о прекршајима?

pdf

Наплата републичких административних такси након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 5/09) за списе и радње органа у Републици Србији када обвезник захтев подноси код дипломатско-конзуларног представништва (ДКП) у иностранству

pdf

Да ли се плаћа републичка административна такса када странка, након разгледања списа управног предмета, захтева издавање њихових преписа, односно фотокопија?

pdf

Питања која су дипломатско-конзуларна представништва (ДКП) Републике Србије поставила у вези примене Закона о републичким административним таксама 

pdf

Да ли је месна заједница ослобођена плаћања републичких административних такси?

pdf

Плаћање републичких административних такси за списе и радње органа у Републици Србији када обвезник код дипломатско-конзуларног представништва (ДКП) у иностранству поднесе захтев надлежном органу у Републици

pdf

Шта се сматра одговарајућим доказом да је такса плаћена у новцу?

pdf

По ком тарифном броју се плаћа републичка административна такса при вршењу легализације јавних исправа у смислу Закона о легализацији јавних исправа у међународном промету, као и колика се такса наплаћује за захтев којим се тражи овера потписа и службеног печата на изворној исправи и на њеном преводу?

pdf

Да ли се ослобођење од плаћања републичких административних такси из члана 19. став 1. тачка 4) Закона о републичким административним таксама односи и на прилоге у поступку за упис у матичне књиге

pdf

Да ли се плаћа републичка административна такса код издавања уверења о измиреним јавним приходима?