Услуге

Најчешћа питања
Пружање информација од јавног значаја
Давање стручног мишљења
Правна помоћ у поступку остваривања алиментационих потраживања из иностранства
Поступање по захтевима за откуп станова
Издавање дозволе за обављање ревизије
Издавање лиценци за обављање ревизије
Продужење лиценци за обављање ревизије
Давање сагласности правном лицу да примењује пословну годину која се разликује од календарске године
Спровођење обука и консултације из финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије
Испит за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Проценитељи вредности непокретности
Издавање одобрења за обављање посла факторинга
Поступање по захтевима правних лица за прибављање сагласности Владе за обављање послова из члана 7, 20. и 33. Закона о девизном пословању