Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – УС, 93/2012, 114/2012 – УС, 47/2013, 48/2013 – исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон , 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон , 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години („Службени гласник РС“, бр. 6/2021)

pdf

ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 156/2020)