Управа царина

Mилoш Toмић – в.д. директора

Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одређене законом.

Своје послове и задатке Управа царина обавља преко 15 подручних јединица – царинарница, у оквиру којих су, као уже унутрашње јединице, организоване царинске испоставе и царински реферати. Царинарнице преко својих организационих јединица спроводе царински поступак у путничком и робном промету – мере царинског надзора, царињењe робе, сузбијањe нелегалног увоза, царински управни и царински прекршајни поступак, продају царинске робе и принудну наплату царинских дажбина.

Осим што је важна карика у ланцу подршке међународној трговини, савремена царинска служба има и изузетно значајну улогу у безбедносном систему сваке државе, као сегмент система безбедности у оквиру борбе против међународног тероризма и транснационалног криминала и у систему свеукупне заштите грађана.

Посетите сајт Управе царина