Унутрашње јединице изван сектора, Секретаријата и кабинета министра

Одељење за контролу државне помоћи обавља нормативно-правне и студијско-аналитичке послове контроле државне помоћи који се односе на: припрему предлога законских и подзаконских аката и других прописа којима се уређује контрола државне помоћи; праћење регулативе Европске уније у области државне помоћи и предлагање измена и допуна домаћих прописа у циљу обезбеђења њихове усклађености са новом регулативом Европске уније; припрему упутстава и инструкција за примену прописа у области контроле државне помоћи; израду предлога годишњег извештаја о додељеној државној помоћи у Републици Србији који Комисија за контролу државне помоћи подноси Влади; вршење пријема пријава и других података од стране давалаца државне помоћи у циљу припрема решења Комисије; вођење евиденције о пријављеној и одобреној државној помоћи; припрему седница и обављање стручних, административних и техничких послова за Комисију; вођење управног поступка, давање стручног мишљења о дозвољености пријављене државне помоћи и припрема предлога решења, одлука и закључака Комисије у поступку претходне, односно накнадне контроле и обавештавање надлежних органа, институција и служби у Републици Србији о донетим одлукама Комисије; израду предлога годишњег извештаја о раду Комисије; сарадњу са даваоцима државне помоћи, односно предлагачима прописа који представљају основ за доделу државне помоћи пре подношења прописа у процедуру доношења, у поступку пријављивања планиране државне помоћи, као и у поступку извештавања о додељеној државној помоћи; припрему предлога пројеката, пројектних захтева и спровођење свих потребних активности везаних за реализацију одобрених пројеката за коришћење фондова Европске уније (предприступних и по приступању Републике Србије ЕУ), а у складу са методологијом и захтевима Европске уније и других билатералних пројеката; ажурирање Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ у делу државне помоћи; учествовање у раду преговарачких група у вези са процесом преговора Републике Србије о приступању ЕУ; обављање и других послова из делокруга контроле државне помоћи.

Одсек за односе Министарства са јавношћу обавља послове који сe односе на: припрему представника Министарства за наступе у јавности; преглед дневне штампе, стручних часописа и електронских медија; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и припрему информатора о раду Министарства у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја; одабир и класификовање мишљења за публикацију „Билтен“; постављање садржаја на интернет страницу министарства; послове протокола у Министарству, као и друге послове из ове области.

Одсек за интерну ревизију обавља послове који се односе на: ревизију система; ревизију успешности пословања; финансијску ревизију и ревизију усаглашености са прописима; ревизију свих пословних процеса и организационих јединица Министарства, укључујући и ревизију претприступних ИПА фондова Европске Уније, примењујући прописе Републике Србије, Међународне стандарде интерне ревизије у јавном сектору, кодекс струковне етике интерних ревизора.

Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС) обавља послове који се односе на: предузимање свих мера и активности у циљу заштите финансијских интереса Европске уније и Републике Србије: координацију правне, оперативне и техничке сарадње, као и на размену података о неправилностима и случајевима сумње на превару са Европском канцеларијом за борбу против превара (ОЛАФ), са другим надлежним телима и службама Европске комисије, као и надлежним телима и службама Републике Србије, а у циљу прикупљања информација у вези са доказима, утврђивањем чињеница и покретањем поступака ради санкционисања неправилности и злоупотреба у поступању са финансијским средствима Европске уније; спровођење и/или организовање административних провера пријава неправилности и сумњи на превару, утврђивањe чињеница за покретањe поступака ради санкционисања неправилности и злоупотреба у поступању са финансијским средствима Европске уније, као и пружање административно-техничке и логистичке подршке ОЛАФ-у на територији Републике Србије; утврђивање могућих слабости у националним системима за управљање финансијским средствима Европске уније; праћење тока истрага и судских поступака у вези са случајевима доказане преваре у поступању са финансијским средствима Европске уније и извештавање ОЛАФ-а о њима; подршку раду Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС Мрежа) и размену података о неправилностима и сумњи на превару у поступању са финансијским средствима Европске уније са телима у АФКОС Мрежи; управљање процесом израде националних стратегија и акционих планова за заштиту финансијских интереса Европске уније и праћење њиховог спровођења; координацију активности у вези са усаглашавањем националних прописа са прописима ЕУ у вези са заштитом финансијских интереса ЕУ; анализу и управљање ризицима у циљу превенције неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније; организацију обука ради превенције неправилности, а у циљу заштите финансијских интереса Европске уније, као и буџетских средстава Републике Србије; учествовање у релевантним преговарачким групама Републике Србије у процесу преговора о приступању ЕУ у складу са утврђеним надлежностима.