Čitaj mi

Unutrašnje jedinice izvan sektora, Sekretarijata i kabineta ministra

Odsek za odnose Ministarstva sa javnošću obavlja poslove koji se odnose na: pripremu predstavnika Ministarstva za nastupe u javnosti; pregled dnevne štampe, stručnih časopisa i elektronskih medija; postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pripremu informatora o radu Ministarstva u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; odabir i klasifikovanje mišljenja za publikaciju „Bilten“; postavljanje sadržaja na internet stranicu ministarstva; poslove protokola u Ministarstvu, kao i druge poslove iz ove oblasti; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku.

Odsek za internu reviziju obavlja poslove koji se odnose na: reviziju sistema; reviziju uspešnosti poslovanja; finansijsku reviziju i reviziju usaglašenosti sa propisima; reviziju svih poslovnih procesa i organizacionih jedinica Ministarstva, uključujući i reviziju pretpristupnih IPA fondova Evropske Unije, primenjujući propise Republike Srbije, Međunarodne standarde interne revizije u javnom sektoru, kodeks strukovne etike internih revizora; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku.

Odeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije (AFKOS) obavlja poslove koji se odnose na: preduzimanje svih mera i aktivnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije i Republike Srbije; koordinaciju pravne, operativne i tehničke saradnje, kao i na razmenu podataka o nepravilnostima i slučajevima sumnje na prevaru sa nadležnim institucijama Republike Srbije, kao i sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara (OLAF) i sa drugim nadležnim institucijama Evropske komisije; organizovanje i/ili sprovođenje administrativnih provera prijavljenih nepravilnosti i sumnji na prevaru; prikupljanje informacija za pokretanje postupaka od strane nadležnih institucija radi sankcionisanja nepravilnosti i zloupotreba u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije, kao i pružanje stručne i logističke podrške OLAF-u na teritoriji Republike Srbije; identifikovanje slabosti u nacionalnim sistemima za upravljanje finansijskim sredstvima Evropske unije; praćenje toka istraga i sudskih postupaka u vezi sa slučajevima sumnje na prevaru u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije i izveštavanje OLAF-a o njima; podršku radu Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije (AFKOS Mreža) i razmenu podataka o nepravilnostima i sumnji na prevaru u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije sa članovima AFKOS Mreže; upravljanje procesom izrade nacionalnih strategija i akcionih planova za zaštitu finansijskih interesa Evropske unije i praćenje njihovog sprovođenja; koordinaciju aktivnosti povodom usaglašavanja nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije u vezi sa zaštitom finansijskih interesa Evropske unije; analizu i upravljanje rizicima u cilju prevencije nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije; organizaciju obuka u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije; učestvovanje u relevantnim pregovaračkim grupama Republike Srbije u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji u skladu sa utvrđenim nadležnostima; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odeljenju.   

U Odeljenju za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije (AFKOS) obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice i to:

1. Grupa za selekciju prijavljenih nepravilnosti i upravljanje rizicima
2. Grupa za postupanje po prijavljenim nepravilnostima i sumnjama na prevaru
3. Grupa za studijsko-analitičke poslove

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta