Читај ми

Сектор за фискални систем

др Драган Демировић – помоћник министра


Tел: +381 11 364 28 42
Факс: +381 11 364 28 43
E-адреса: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs


Сектор за фискални систем обавља нормативне послове који се односе на: припрему закона и других прописа којима се уређује порески систем и пореска политика, систем и политика осталих јавних прихода, нарочито пореза на добит правних лица, акциза, пореза на додату вредност, пореза на премије неживотних осигурања, пореза на доходак грађана, пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон, пореза на пренос апсолутних права, пореза на употребу, држање и ношење добара (пореза на употребу моторних возила, пореза на употребу пловила, пореза на употребу ваздухоплова и пореза на регистровано оружје), доприноса за социјално осигурање, републичких административних такси и других јавних дажбина које се наплаћују за пружање јавних услуга, као и накнада за коришћење јавних добара, пореског поступка и пореске администрације, уређивање система производње и промета дувана и дуванских производа и система евидентирања промета преко фискалних каса, припрему решења за давање акцизних дозвола, припрему за закључивање међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања, као и давање стручних мишљења у примени прописа у овим областима, укључујући и прописе из области пореза на промет, студијско-аналитичке послове везане за нормативно регулисање наведених јавних дажбина, као и друге послове везане за уређивање и примену система и политике пореза и других јавних дажбина.


У Сектору за фискални систем обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:


1. Одељење за порез на додату вредност
2. Одељење за акцизе, дуван и фискалне касе
3. Одсек за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање
4. Одсек за порезе на имовину
5. Одсек за порез на добит правних лица
6. Одсек за таксе и накнаде
7. Група за порески поступак и пореску администрацију
8. Група за уговоре о избегавању двоструког опорезивања

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета