Сектор за другостепени порески и царински поступак

Дејан Каравелић – Сектор за другостепени порески и царински поступак (в.д.)

Одељење у Београду: 011/3642 972
Одељење у Новом Саду: 021/3000 185
Одељење у Нишу: 018/4150 622
Одељење у Крагујевцу: 034/61 70 443, 61 70 444
Сектор за другостепени порески и царински поступак обавља послове који се односе на: одлучивање по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура (организационих јединица) Пореске управе, против пореских управних аката Центра за велике пореске обвезнике, као и аката надлежних пореских органа јединица локалне пореске администрације; одлучивање по правним лековима уложеним против пореских управних аката из области мењачких и девизних послова и игара на срећу; одлучивање по правним лековима уложеним против царинских управних аката царинарница донетих у првостепеном царинско-управном поступку који се односе на примену прописа из области царинског система; послове у вези ванредних правних лекова и послови вођења управних спорова из пореске и царинске области; припрему и израде решења за примену ванредних правних средстава и одговора на тужбе надлежном суду против решења донетих у пореском и царинском управном поступку; припрему и израду решења у извршењу пресуда суда надлежног за решавање управних спорова; праћење и анализирање пореско-управне и царинско-управне и судске праксе у примени прописа из делокруга Сектора; послове који се односе на праћење и анализирање пореских, царинских, спољнотрговинских, девизних и других прописа; координацију и сарадњу са министарствима, службама Владе и Народне скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе из делокруга рада Сектора.

У Сектору за другостепени порески и царински поступак обављају се послови у оквиру ужих унутрашњих јединица, и то:

1. Одељење за другостепени порески поступак – Београд
2. Одељење за другостепени порески поступак – Нови Сад
3. Одељење за другостепени порески поступак – Крагујевац
4. Одељење за другостепени порески поступак – Ниш
5. Одељење за другостепени царински поступак

За више информација погледајте Информатор о раду.