Читај ми

Сектор за другостепени порески и царински поступак

Дејан Каравелић – помоћник министра


Одељење у Београду: +381 11 765 2501
Одељење у Новом Саду: +381 21 3000 185
Одељење у Нишу: +381 18 4150 622
Одељење у Крагујевцу: +381 34 61 70 443, +381 34 61 70 444

Сектор за другостепени порески и царински поступак обавља послове који се односе на: одлучивање по правним лековима уложеним против пореских управних аката организационих јединица Пореске управе, као и аката надлежних пореских органа јединица локалне пореске администрације; одлучивање по правним лековима уложеним против царинских управних аката царинарница донетих у првостепеном царинско-управном поступку који се односе на примену прописа из области царинског система; одлучивање по правним лековима уложеним против управних аката донетих у првостепеном управном поступку који се односе на примену прописа из области игара на срећу; послове у вези ванредних правних лекова и послове у вези са управним споровима из пореске и царинске области и области игара на срећу; припрему и израду решења у извршењу пресуда суда надлежног за решавање управних спорова; праћење и анализирање пореско-управне, царинско-управне, судске праксе и праксе из области игара на сећу у примени прописа из делокруга Сектора; послове који се односе на праћење и анализирање пореских, царинских, прописа из области игара на срећу и других прописа; координацију и сарадњу са министарствима, службама Владе и Народне скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе из делокруга рада Сектора; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.

У Сектору за другостепени порески и царински поступак обављају се послови у оквиру ужих унутрашњих јединица, и то: 

1. Одељење за другостепени порески поступак – Београд
2. Одељење за другостепени порески поступак – Нови Сад
3. Одељење за другостепени порески поступак– Крагујевац
4. Одељење за другостепени порески поступак – Ниш
5. Одељење за другостепени царински поступак
6. Група за другостепени поступак из области игара на срећу

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета