Читај ми

Сектор – Централна јединица за хармонизацију

Споменка Вирцбургер – помоћник министра


Тел: : +381 11 765 2276


Сектор - Централна јединица за хармонизацију обавља нормативне, студијско-аналитичке, управне, стручно-образовне и надзорне послове у области интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ), који се односе на: предлагање доношења, измена и допуна прописа из надлежности Министарства; израду докумената јавних политика из области интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ); унапређење и развој система ИФКЈ; утврђивање и развој методологије и стандарда у области успостављања, развоја и сагледавања квалитета финансијског управљања и контроле (ФУК) у јавном сектору у складу са међународним стандардима и добром праксом ЕУ, у циљу обезбеђивања јединственог начина рада у Републици Србији; припрему приручника, смерница и упутстава; припрему програма и координацију активности у организацији и спровођењу обуке руководилаца и запослених задужених за финансијско управљање и контролу у јавном сектору; сагледавање квалитета система финансијског управљања и контроле; давање стручних мишљења и заузимање ставова у вези са успостављањем, развојем и обезбеђивањем квалитета система финансијског управљања и контроле; саветовање министра у вези са питањима финансијског управљања и контроле у јавном сектору; организовање размене искустава у области финансијског управљања и контроле; израду и обједињавање годишњих и других извештаја о стању и квалитету система финансијског управљања и контроле у јавном сектору; утврђивање и развој методологије и стандарда рада интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и добром праксом ЕУ у циљу обезбеђивања јединственог начина рада у Републици Србији; припрему приручника и кодекса струковне етике интерних ревизора; припрему програма и координације активности у организацији спровођења обуке интерних ревизора; организацију испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору; издавање сертификата овлашћеним интерним ревизорима у јавном сектору; вођење регистра овлашћених интерних ревизора у јавном сектору; вођење регистра повеља интерне ревизије у јавном сектору; вођење регистра континуираног стручног усавршавања интерних ревизора; спровођење и координација надзора над усаглашеношћу начина организовања и рада интерних ревизора са прописима и упутствима; сагледавање квалитета интерне ревизије у јавном сектору; саветовање министра по питањима интерне ревизије у јавном сектору; организовање размене искустава у области интерне ревизије; обједињавање годишњих извештаја корисника јавних средстава о раду интерне ревизије у јавном сектору; израду обједињеног извештаја о стању финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у јавном сектору у Републици Србији; сарадњу са другим државним органима и међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору као и друге послове који спадају у делокруг Сектора.

У Сектору – Централна јединица за хармонизацију обављају се послови у оквиру ужих унутрашњих јединица:

1. Група за методологију успостављања и развоја система финансијског управљања и контроле
2. Група за сагледавање квалитета система финансијског управљања и контроле
3. Група за методологију рада и развој интерне ревизије
4. Група за праћење квалитета рада интерне ревизије
5. Група за обуке у области финансијког управљања и контроле и интерне ревизије


Послови Сектора – Централна јединица за хармонизацију, у циљу веће ефикасности и економичности, реализују се у седишту Сектора са седиштем у Београду и у подручној јединици за Аутономну покрајину Војводину са седиштем у Новом Саду.

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета