О Mинистарству

О Министарству

Надлежност Министарства

Делокруг Министарства финансија утврђен је у члану 3. Закона о министарствима (Сл. гласник РС, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015 и 62/2017) и обухвата послове државне управе који се односе на: рeпублички буџeт; утврђивaњe кoнсoлидoвaнoг билaнсa jaвних прихoдa и jaвних рaсхoдa; систeм и пoлитику пoрeзa, тaкси, нaкнaдa...
zgrada ministarstva finansija
О Министарству

О згради

Грађевински објекат у Улици Кнеза Милоша 20 изграђен је 1889. године по пројекту архитекте Душана Живановића за потребе државне администрације. Грађевина је имала један спрат и у њој су били смештени Државни савет и Главна контрола. Према истом пројекту грађевина је дограђена са другим спратом...