Порез на доходак грађана

pdf

Објашњење о примени чл. 87. до 89. и члана 117. Закона о порезу на доходак грађана код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2011. годину

pdf

Објашњење о примени чл. 87. до 89. и члана 117. Закона о порезу на доходак грађана код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2010. годину

pdf

Ко се сматра исплатиоцем зараде и ко је дужан да обрачуна и уплати порез и доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде у случају кад се исплата зараде врши путем асигнације?

pdf

Порески третман прихода по основу камате на девизне штедне и друге депозите грађана

pdf

Објашњење о примени чл. 87. до 89. и члана 117. Закона о порезу на доходак грађана код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2009. годину

pdf

Порески третман примања које оствари запослени од послодавца по основу накнаде штете због забране конкуренције по престанку радног односа у случају када се накнада плаћа запосленом у више месечних рата у току трајања радног односа

pdf

Порески третман прихода које физичко лице – резидент Републике Србије оствари издавањем у закуп непокретности која се налази на територији друге државе, у случају кад је закупац и исплатилац прихода субјект са територије Републике Србије

pdf

Порески третман прихода физичког лица, запосленог у домаћем привредном друштву, у случају кад то физичко лице на терет средстава своје зараде издваја новчана средства у посебан фонд и под повлашћеним условима стекне акције страног правног лица оснивача домаћег привредног друштва – по цени која је нижа од тржишне

pdf

Шта се сматра основицом за обрачун пореза и доприноса на зараду за лица – запослене који су упућени на рад у иностранство од стране домаћег послодавца

pdf

Обавеза плаћања пореза на доходак грађана на капитални добитак по основу продаје непокретности која је стечена наслеђем

pdf

Порески третман прихода које остваре физичка лица по основу ауторског дела у случају кад је исплатилац прихода правно лице које се бави куповином књига од самих аутора који су уједно и издавачи тих књига

pdf

Право на умањење прихода од дивиденде за износ годишње рате продајне цене по основу куповине друштвеног и државног капитала, односно имовине јавном аукцијом

pdf

Обавеза подношења документације у случају када предузетник, који порез плаћа на паушално утврђен приход, ради плаћања трошкова подиже новчана средства са текућег рачуна

pdf

Коришћење ослобођења од обавезе плаћања пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица старија од 50 година

pdf

Порески третман јубиларне награде исплаћене запосленима за јубиларне године рада у предузећу, за крсну славу предузећа, за крсну славу оснивача предузећа, дан предузећа и дан оснивача предузећа

pdf

Обавезе по основу коришћење пореске олакшице за новозапослена лица млађа од 30 година у случају када је новозапосленом лицу престао радни однос у току трајања олакшице због престанка обављања делатности послодавца који је предузетник, услед остваривања права на старосну пензију

pdf

Порески третман прихода који физичко лице – резидент Републике Србије оствари издавањем у закуп непокретности и покретних ствари

pdf

Шта се сматра основицом за обрачун пореза и доприноса на зараду за лица – запослене који су упућени на рад у иностранство од стране домаћег послодавца

pdf

Порески третман прихода које оствари физичко лице по основу капиталног добитка од преноса уз накнаду удела у имовини правног лица у случају кад се исплата по основу удела ортака у ортачком друштву врши физичком лицу у случају његовог иступања из тог друштва

pdf

Порески третман прихода који остваре физичка лица својим радним ангажовањем као чланови ученичке задруге

pdf

Коришћење пореске олакшице за новозапослена лица млађа од 30 година у случају када је новозапосленом лицу престао радни однос у току трајања олакшице независно од воље запосленог и воље послодавца

pdf

Признавање права на личне одбитке за издржаваног члана породице код утврђивања основице годишњег пореза на доходак грађана

pdf

Порески третман зарада које остварују упућени радници страног правног лица, по основу обављања рада на територији Републике Србије, који немају закључене уговоре о раду са домаћим послодавцима

pdf

Порески третман прихода који оствари инострани извођач, у коме је садржан и износ провизије агенцији која заступа извођача, као и обавеза плаћања пореза на доходак грађана на провизију коју правно лице – резидент Републике Србије плаћа агенцијама које заступају иностране извођаче

pdf

Утврђивање основице за обрачун пореза и доприноса на зараду у случају кад запослени чија је зарада виша од највише основице доприноса остварује примања од послодавца у виду чињења или пружања погодности

pdf

Обавеза плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање од стране физичког лица – резидента Републике Србије који је запослен код иностраног послодавца и остварује зараду по основу радног односа са иностраним послодавцем

pdf

Могућност ослобођења од плаћања пореза на капитални добитак остварен продајом непокретности у случају када је претходно извршена куповина другог стана (којим се побољшавају услови становања), а потом је продат стан у коме је обвезник живео и чијом продајом је остварио капитални добитак

pdf

Порески третман улагања у непокретност извршених од стране закупца