Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2012. годину

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

Министар финансија и привреде доноси

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е

у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2012. годину

1. Годишњи порез на доходак грађана

Годишњи порез на доходак грађана утврђује се и плаћа на доходак који у календарској години остваре физичка лица – резиденти Републике Србије који су остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, у складу са одредбом члана 87. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12 и 114/12-УС – у даљем тексту: Закон).

Преузмите документ:

pdf

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2012. годину