Објашњење у вези обавезе употребљавања печата у документима који се користе у порескоправном односу

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

Министар финансија и привреде доноси

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е

у вези обавезе употребљавања печата у документима

који се користе у порескоправном односу

Одредбом члана 25. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) прописано је, да друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима друштва, ако законом није другачије прописано.

У складу са наведеном законском одредбом, а имајући у виду да пореским законима није прописана обавеза употребљавања печата при подношењу докумената у порескоправном односу, порески обвезници нису дужни да употребљавају печат у документима која подносе Пореској управи (нпр. пореске пријаве, захтеви и др).

МИНИСТАР

Млађан Динкић

Преузмите документ:

pdf

Објашњење у вези обавезе употребљавања печата у документима који се користе у порескоправном односу