Jавни позиви

pdf

Консултант за подизање јавне свести о важности и употреби финансијског извештавања и ревизије

pdf

Позив за достављање Изјаве о заинтересованости (консултантске услуге – избор фирми) - Консултант за обуке у примени и коришћењу МСФИ, МСФИ за МСП и МСР; организација догађаја и активности у циљу повећања разумевања и коришћења финансијског извештавања – до 15.1.2018. год.

pdf

Позив за достављање изјава о заинтересованости за пружање услуга прегледа и анализе постојећег правног и регулаторног оквира корпоративног финансијског извештавања у Републици Србији и његово усклађивање са правним тековинама ЕУ и најбољом међународном праксом - до 16. јуна 2017.

pdf

Јавни конкурс за именовање члана Стручног одбора (Закон о проценитељима вредности непокретности), закључно са 8. мајем 2017. године

pdf

Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Стручњaк зa финaнсиjскo упрaвљaњe у ЦФJ, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe

pdf

Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Стручњaк зa нaбaвку зa ЦФJ, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe

pdf

Зaхтeв зa изрaжaвaњe интeрeсoвaњa (кoнсултaнтскe услугe – индивидуaлнa сeлeкциja) - Прojeкaт инклузивнoг прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa - Дирeктoр цeнтрaлнe фидуциjaрнe jeдиницe, зaкључнo сa 31. 3. 2017. гoдинe

pdf

Позив за достављање изјава о заинтересованости - Консултантске услуге Банци Поштанској штедионици а.д. Београд, закључно са 21.12.2016. год.

pdf

Јавни конкурс за именовање шест чланова Стручног одбора, закључно са 17.3.2017. године

pdf

Позив за достављање изјаве о заинтересованости (Консултантске услуге – Индивидуални консултант – Правни саветник) – Пројекат унапређења система осигурања депозита (зајам IBRD бр. 8340-YF), изјаве закључно са 8.11.2016. год.

pdf

Позив за достављање изјава о заинтересованости у циљу евентуалног достављања предлога Управном одбору Банке Поштанска штедионица а.д. имена потенцијалних кандидата за чланове Извршног одбора Банке, најкасније до 7.10.2016. у 13 часова

pdf

Позив за достављање изјава о заинтересованости (Консултант – физичко лице, позиција: Млађи правни саветник); Зајам IBRD бр. 8340-YF - најкасније до 27.9.2016. године

pdf

Позив за подношење понуде - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности

pdf

Конкурсна документација - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности

pdf

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 1/2016

pdf

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

pdf

Tender documents for the public procurement of services – selection of advisor providing legal advisory and representation services regarding the issue of bonds by the Republic of Serbia in the international financial market for 2016 and 2017, LVPP 1/2016, implemented as a low-value public procureme

pdf

Позив за подношење понуде - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности

pdf

Конкурсна документација - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности

pdf

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2016. и 2017. годину, ЈНМВ 2/2016

pdf

Додатна информација - Питање 1

pdf

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

pdf

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

pdf

Јавни конкурс за избор кандидата за директора Агенције за осигурање депозита

pdf

Образац радне биографије

pdf

Образац изјавe

pdf

Јавни конкурс за именовање директора „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд, на период од четири године

pdf

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд

pdf

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа развој планинског туризма "Стара планинаˮ, Књажевац, објављен је у "Службеном гласнику РС", број 55/2013 од 25. јуна 2013. године.

pdf

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години

pdf

Информације о Програму подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години

pdf

Упутство за спровођење програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години

pdf

Образац 1 - Пријавни формулар

pdf

Образац 2 - Изјава о сагласности са условима из програма

pdf

Уредба о утврђивању програма подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години

doc

Прилог 1: Формулар за пријаву

xls

Прилог 2: Буџет

doc

Прилог 3: Изјава о сагласности са условима програма

docx

Прилог 4: Уговор о партнерству

doc

Прилог 5: Биографија

xls

Прилог 6: Логички оквир

docx

Прилог 7: Захтев за исплату средстава

docx

Прилог 8: Финансијски идентификациони лист

docx

Прилог 9: Менично овлашћење Министарству финансија и привреде

pdf

Инфoрмaциja o oдoбрeним срeдствимa пo oснoву Прoгрaмa пoдршкe aктивнoстимa удружeњa зa пoдстицaњe рaзвoja прeдузeтништвa у 2013. гoдини

pdf

Писмо компаније Valeant Pharmaceuticals North America - Одлука о одустајању од стратешког партнерства са Галеником

pdf

Јавни позив за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника

pdf

Измене бр.4 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника

pdf

Статус поступка за достављање писма о намерама од стране заинтерсованих инвеститора за стратешко партнерство за Галеника АД Београд

pdf

Измене бр.3 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника

pdf

Измене бр.2 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника

pdf

Измене бр.1 Јавног позива за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за акционарско друштво Галеника

pdf

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години

pdf

Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2013. години

pdf

Образац 1

pdf

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима

pdf

Образац 1 - Пријавни формулар

pdf

Образац 2 - Изјава о сагласности са условима из програма

pdf

Образац 3 - Изјава реализатора активности

pdf

Образац 4 - Изјава о власничкој структури

pdf

Програм подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима у 2013. години

pdf

Списак Aгенција за регионални развој којима се предају захтеви

pdf

Најчешћа питања

pdf

Јавни позив за учешће у реализацији Програма за измиривање обавеза локалних власти по основу капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору

zip

Пропратна документација (.zip)

pdf

Докапитализација и/или припајање и/или продаја акција Привредне банке Београд а.д. Београд (Претквалификациона фаза)

pdf

Јавни позив за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“

pdf

Измене бр. 1 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“

pdf

Измене бр. 2 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“

pdf

Јавни позив за подношење информативне пореске пријаве

pdf

Образац ИПП

pdf

Правилник о информативној пореској пријави

pdf

Јавни позив за избор пословних банака за учешће у финансирању пројеката из програма ванредне подршке грађевинској индустрији Србије

pdf

Позив за регистрацију консултантских кућа у Републици Србији

pdf

Јавни конкурс за избор руководилаца у Министарству финансија и привреде – Пореској управи

pdf

Jaвни пoзив зa oбуку и трeнинг мaлих и срeдњих прeдузeћa у oквиру Прoгрaмa зa унaпрeђeњe инoвaциja

pdf

Јавни позив за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“

pdf

Измена бр. 1 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“

pdf

Измена бр. 2 Јавног позива за избор стратешког партнера за привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“

pdf

Јавни позив за подношење захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење

pdf

Правилник о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева и облику и садржини извода из захтева