Уредбе

Уредба о реализацији поступка наплате потраживања којима у име и за рачун Републике Србије и Аутономнe покрајине Војводинe управља и располаже Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 124/2020)
Закључак Владе 05 број 401-6052/2020 („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“, бр. 88/2020)
Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне („Службени гласник РС“, бр. 63/2020)
Уредба о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник...
Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)
Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр....
Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 57/2020)
Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за...
Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 54/2020 и...