Уредбе

Уредба о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом...
Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 38/2020)
Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 38/2020)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2020” („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)
Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019)
Уредба о накнади трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга („Службени гласник РС“, бр. 57/2019)
Уредба о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС“, бр. 51 од 19. јула 2019. год.)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 85/19 и 13/20 ) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14....
Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“, бр. 39 од 6. јуна 2019. год.)