Правилници

Правилник о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање („Службени гласник РС“, бр. 3/2020)
Правилник о престанку важења Правилника о поступку остваривања права на рефундацију ПДВ плаћеног од 1. јануара до 26. јула 2005. године („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)
Правилник о престанку важења Правилника о начину остваривања права на одбитак пореза на промет као претходног пореза код ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)
Правилник о престанку важења Правилника о садржини пописних листи и начину утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)
Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)
Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7)...
Правилник о поступку рационализације капиталних пројеката („Службени гласник РС, бр. 87/2019)
Правилник о праћењу имплементације капиталних пројеката („Службени гласник РС, бр. 87/2019)
Правилник о поступку укључивања капиталних пројеката у буџет („Службени гласник РС, бр. 87/2019)
Правилник о начину израде параметара финансијске и економске анализе у оквиру студије изводљивости и претходне студије изводљивости („Службени гласник РС, бр. 87/2019)