Потврђени међународни уговори и споразуми

Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке „KfW”, Франкфурт...
Закон о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш−Мердаре фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019....
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27....
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа („Службени гласник РС –...
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27....
Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 8 од 26. јула 2019. год.)
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму ЛД 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите...
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6 од...
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник...
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6 од 23....