Подзаконски акти

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, бр. 17/2020 и 94/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)
Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“, бр. 88/2020)
Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура („Службени гласник РС“, бр. 87/2020)
Правилник о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи („Службени гласник РС“, бр. 73/2020, 76/2020 и 78/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (05 број 424-3770/2020) („Службени гласник РС“, бр. 71/2020)
Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне („Службени гласник РС“, бр. 63/2020)
Уредба о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник...