Подзаконски акти

Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника („Службени гласник РС“, бр. 137/2020)
Уредба о реализацији поступка наплате потраживања којима у име и за рачун Републике Србије и Аутономнe покрајине Војводинe управља и располаже Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 124/2020)
Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге куповине и продаје и друге финансијске услуге у вези са дугорочним државним хартијама од вредности емитованих на међународном финансијском...
Правилник о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)
Закључак Владе 05 број 401-6052/2020 („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)
Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, бр. 17/2020 и 94/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)
Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“, бр. 88/2020)