Документи јавних политика

Ревидирана Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину
Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2020-2022
Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020
Програм економских реформи (ERP) 2019-2021
План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење
Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017....
Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)
Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године
Програм и Акциони план за решавање проблематичних кредита
Национални програм за сузбијање сиве економије, са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године – Службени гласник РС, бр. 27/2019