Правилник о садржини пријаве за упис у Регистар послодаваца („Службени гласник РС“, бр. 102 од 14. новембра 2006. год.)

На основу члана 108б став 3. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06 и 65/06 – исправка),

Министар финансија и министар рада, запошљавања и социјалне политике споразумно доносе

 ПРАВИЛНИК

о садржини пријаве за упис у Регистар послодаваца

„Службени гласник РС“, број 102 од 14. новембра 2006.

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина пријаве (у даљем тексту: евиденциона пријава) за упис у Регистар правних и физичких лица, државних органа и организација, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других органа и организација у којима се исплаћују зараде, односно плате (у даљем тексту: Регистар послодаваца).

pdf

Правилник о садржини пријаве за упис у Регистар послодаваца („Службени гласник РС“, бр. 102 од 14. новембра 2006. год.)