Правилник о правилима понашања пореских службеника и намештеника у Министарству финансија – Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 53 од 20. јула 2011. год.)

На основу члана 167. став 4. тачка 4) и члана 169ф Закона о пореском поступку и пореској администрацији (,,Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон и 53/10) и члана 15. ст. 1. и 2. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о правилима понашања пореских службеника и намештеника у Министарству финансија – Пореској управи

"Службени гласник РС", број 53 од 20. јула 2011.

Члан 1.

Овим правилником уређују се општа правила понашања пореских службеника и намештеника (у даљем тексту: запослени) у Министарству финансија – Пореској управи (у даљем тексту: Пореска управа), с циљем заштите угледа Пореске управе као органа државне управе, поштовања и комуникације запослених међу собом, са руководством и са пореским обвезницима – странкама, као и ради обезбеђења професионалног понашања на радном месту.

pdf

Правилник о правилима понашања пореских службеника и намештеника у Министарству финансија – Пореској управи („Службени гласник РС", бр. 53 од 20. јула 2011. год.)