Правилник о пословима који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у Министарству финансија – Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 26 од 15. априла 2011. год.)

На основу члана 167. став 4. тачка 5) и члана 169у став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (,,Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон и 53/10), на предлог директора Пореске управе,

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о пословима који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у Министарству финансија – Пореској управи

"Службени гласник РС", број 26 од 15. априла 2011.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се послови који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у Пореској управи.

pdf

Правилник о пословима који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у Министарству финансија – Пореској управи („Службени гласник РС", бр. 26 од 15. априла 2011. год.)