Одлука о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 47 од 13. јула 2010. год.)

На основу члана 4. став 1. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, број 30/10), члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања

„Службени гласник РС“, број 47 од 13. јула 2010.

 1. Оснива се Централни регистар обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни регистар).

pdf

Одлука о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 47 од 13. јула 2010. год.)