Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 21 од 6. априла 2010. год.)

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије

„Службени гласник РС“, број 21 од 6. априла 2010.

1. Образује се Међуресорска радна група за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије, који се односи на Архиве.

pdf

Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 21 од 6. априла 2010. год.)