Категорија:
О Министарству - Актуелности
Објављено:
24. фебруара 2020.

Актуелности

Обавештење о достављању годишњим извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

На основу члана 81. став 5. и члана 82. став 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 89) и члана 32. ст. 1 и 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013.) прописано је да су руководиоци корисника јавних средстава обавезни да до 31. марта 2020. године известе министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије за 2019. годину, на обрасцима које припрема и објављује на својој интернет страници Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ).

Извештавање се врши попуњавањем два упитника, од којих се један односи на систем финансијског управљања и контроле, а други на систем интерне ревизије.

У ту сврху Централна јединица за хармонизацију је припремила нове обрасце упитника за извештавање за 2019. годину и пуштена је у рад апликација за њихово електронско попуњавање и достављање.

Стога, молимо и препоручујемо организацијама – корисницима јавних средстава да попуњавају нове обрасце упитника електронски путем апликације, како би се припремили за циклус извештавања у 2021. години, када ће електронско извештавање бити обавезно. Такође, молимо да коначну верзију образаца одштампате, оверите и доставите Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију на адресу:

Министарство финансија

Централна јединица за хармонизацију

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

 

Апликација је доступна на следећем линку: http://ifkj.mfin.gov.rs

Приступ апликацији је омогућен и преко везе на интернет страници Министарства финансија, у секцији  > О Министарству > Централна јединица за хармонизацију > Извештавање ка ЦЈХ.

На наведеним адресама у оквиру рубрике „Документа”, могуће је преузети и Корисничко упутство за апликацију које детаљно описује кораке у процесу приступања апликацији и самом извештавању.

У складу са обавезама одређеним у Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године и пратећим Акционим планом за период 2019-2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору за период 2017-2020. године, министар финансија је донео Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 89 од 18. децембра 2019. године).

Правилник  прописује  елементе који чине систем финансијског управљања и контроле као и начин функционисања, успостављања и извештавања о систему финансијског управљања и контроле.

Најзначајнија унапређења која су добијена новим Правилником се односе на усклађивање са новим КОСО оквиром[1], детаљније разрађене концепте управљачке одговорности и  управљања неправилностима[2] као и увођење Изјаве о интерним контролама.

Такође, на интернет презентацији Министарства финансија – Централне јединице за хармонизацију налазе  се ажурирани Приручник за финансијско управљање и контролу и као и методолошка упутства и смернице за успостављање и функционисање систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и контроле на основу којих ће нови Правилник имати своју пуну примену.

Правилник је ступио на снагу 26. децембра 2019. године, с тим да  члан Правилника који се односи на изјаву о интерним контролама ће се примењивати од 1. јануара 2021. године.

[1] Доношењем новог Правилника усклађују се елементи система финансијског управљања и контроле са изменама међународних стандарда интерне контроле (ИНТОСАИ) који укључују концепт КОСО оквира „Интерна контрола – Интегрисани оквир“ („Internal Control—Integrated Framework“), који је установила Комисија спонзорских организација Националне комисије за фалсификоване извештаје – позната и као Тредвејска комисија (Committee of Sponsoring Organisations – COSO of the Treadway Commission).

[2] Детаљније разрађене одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)

docx

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

Обуке и радионице

За основне обуке из ФУК-а и интерне ревизије, као и пријаву за практичну обуку уз наше менторисање кандидати се пријављују попуњавањем Обрасца пријаве за обуку. Основне обуке (ФУК и ИР) могу се пријавити на једном допису, а за практичну обуку потребно је писати посебан допис, и уз ту пријаву приложити копију решења о распоређивању.
Допис потписује руководилац корисника јавних средстава.

Образац пријаве за обуку се шаље редовном поштом на адресу Кнеза Милоша 20, Сектор-Централна јединица за хармонизацију, Министарство финансија.

docx

Образац пријаве за ФУК обуку

docx

Образац за стицање звања овлашћени интерни ревизор