Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника