Отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање

pdf

Примена појединих одредби Закона о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање