Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije

Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2019. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2017. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2016. годину

Slične teme

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2020. godinu

Dokumenti