Nabavka menadzment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016

Pojašnjenje I
Pojašnjenje II
Pojašnjenje III
Pojašnjenje IV
Pojašnjenje V
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje VI
Pojašnjenje VII
Pojašnjenje IX
Pojašnjenje X
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
II Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora 1
Odluka o izmeni ugovora 2
Odluka o izmeni ugovora 3
Odluka o izmeni ugovora 4

Slične teme

Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 – nabavka računarske opreme i štampača

CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja, broj 1/2016.