Čitaj mi

Časopis “Finansije“, broj 1-6/2008

Republika Srbija
Ministarstva finansija
Časopis Finansije
, broj 1-6/2008

Broj 1-6/2008. Beograd ISSN 0015-2145 UDK 336


Iz sadržaja:


Dr Marinko BOŠNjAK
SOCIOEKONOMSKI I STRUKTURNI NAPREDAK SRBIJE
U TRANZICIONOM PERIODU 2001-2007. GODINA


Prof. dr Srđan MARINKOVIĆ
ORGANIZACIONI ASPEKTI INTERNACIONALIZACIJE
I STABILNOST BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE

Prof. dr Ljiljana LUČIĆ
INVESTICIONI FONDOVI SA OSVRTOM NA ZAKON O
INVESTICIONIM FONDOVIMA REPUBLIKE SRBIJE

Dr Saša MUMINOVIĆ, Dr Vladan PAVLOVIĆ
PRIMENLjIVOST FOKUSIRANOG INVESTIRANjA NA BEOGRADSKOJ BERZI
Dr Snežana STOJANOVIĆ
VANBUDžETSKO FINANSIRANjE U EVROPSKOJ UNIJI

Prof. dr Vlastimir VUKOVIĆ
STRANI KREDITI – EKSPANZIJA I IMPLIKACIJE


Dr Ksenija DENČIĆ-MIHAJLOV
GOTOVINA I AKCIJE KAO ALTERNATIVNI OBLICI FINANSIRANjA PREUZIMANjA PREDUZEĆA


Mr Vladimir NjEGOMIR
SEKJURITIZACIJA U FUNKCIJI FINANSIRANjA I UPRAVLjANjA RIZIKOM OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA


Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
SISTEMI SPREČAVANjA PRANjA NOVCA

Časopis Finansije 1-6-2008

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022