Čitaj mi

Časopis Finansije, broj 1-6/2006

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Časopis Finansije, broj 1-6/2006
ISSN 0015-2145
UDK 336


Sadržaj:


ČLANCI
· Dr Vlastimir Vuković – TRŽIŠNA KONCENTRACIJA DOMAĆIH BANAKA
· Mr Dušan Banićević, dr Vladimir Vasić – STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U PROCESU TRANZICIJE I RAZVOJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU
· Mr Saša Muminović, dr Vladan Pavlović – INVESTICIONI FONDOVI – NEISKORIŠĆENI POTENCIJAL U SRBIJI
· Prof. dr Pero Petrović – OPOREZIVANjE DOHOTKA OD KAPITALA: EVROPSKA UNIJA I ZEMLjE U TRANZICIJI
· Dr Snežana Stojanović – BUDžET EVROPSKE UNIJE
· Dr Ljiljana Lučić – BAZELSKI SPORAZUM II I NjEGOV UTICAJ NA ODNOS BANAKA I NAČIN FINANSIRANjA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA
· Mr Mirko Lalović – ULOGA I ZNAČAJ VOJNIH PRIHODA
· Vladimir Njegomir – UPRAVLjANjE RIZIKOM IZ UGLA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
· Milan Janković, Nataša Stojanović – OCENA POTROŠAČKOG VIŠKA KAO MERA DRUŠTVENOG TROŠKA UŠTEDE VODE
· Nermina Pobrić – PROCEDURE I NAČINI TRGOVANjA NA BERZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIKAZI

· SVETSKI OECD FORUM O OPOREZIVANjU – 11. GODIŠNjI MEUNARODNI PORESKI SASTANAK O PORESKIM UGOVORIMA
Mr Dejan Dabetić
· Prof. dr Sofija Adzić
„PRIVREDNI SISTEM I EKONOMSKA POLITIKA“
Novica Supić
· Sebastijan Nouks, Ijan Mejdzor, Alan
Grinvud, Dominik Alen, Mark Gudman
„UPRAVLjANjE PROJEKTIMA: KAKO ZAVRŠITI POSAO NA VREME I U SKLADU SA BUDžETOM”
Mr Biljana Vitković
· Bogoljub Milosavljević
„SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI“
Mr Jovica Cvetković
· Prof. dr Dragan Mikerević
„STRATEŠKI I FINANSIJSKI MENADžMENT“
Omer Markišić

Časopis Finansije 1-6-2006

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022